در رابطه با شجرة طيبه امامزاده محمود (ع) به استناد مدارك متقن و معتبر از احفاد موسي مبرقع ابن حضرت امام محمد تقي (ع) مي‌باشد. آنچه اسناد و گفتار تاريخي و كتب انساب نسب به نسب امامزاده مزبور بيان مي‌كنند به شرح زير است:

الف: در كتاب منتخب التواريخ خراساني چنين آمده است:

     «محمود بن احمد بن موسي المبرقع بن الامام جواد (ع) در كوه‌گيلويان مدفون است[1]»

 

ب: قسمت تراجم و انساب واحد مطالعات و تحقيقات اسلامي سازمان اوقاف شجره طيبه امامزاده محمود معروف به «سيد محميد» را چنين تقديم مي‌كند:

     «محمود ابن محمد (احمد) ابن ميريار ابن حسن بن علي بن ابو‌الفتوح بن عيسي ابن محمد بن جعفر بن علي بن محمد بن ابوعبدالله احمد به خراسان بن ابوالحسن موسي، الرئيس قم بن ابوعبدالله احمد به قم چهل اختران بن ابوعلي محمد به قم چهل اختران بن ابوعلي احمد، به قم بن موسي مبرقع بن امام محمد تقي‌الجواد (ع)»

 

در اين تبارنامه به استناد برخي اسناد موجود، به نظر مي‌رسد «محمد» ابن ابوعبدالله احمد، همان «محمود» باشد بدين صورت:

محمد (محمود) ابن ابوعبدالله احمد ابن ابوالحسن موسي بن ابوعبدالله احمد بن ابوعلي محمد بن ابوعلي احمد بن موسي مبرقع بن امام محمد تقي‌الجواد (ع)

 

پ: در همين رابطه شجره‌نامه‌اي مربوط به سادات خضري (خدر) كه يكي از فرزندان امامزاده محمود (محميد) مي‌باشد، با شجره‌نامه فوق كه توسط سيد ناجي رضوي مقيم كويت كه قبلاً با برادرانش در نجف‌اشرف اسكان دائم داشته‌اند و در آرشيو مؤسسه شجره طيبه طوبي موجود است، تشابه دارد[2]. در اين شجره‌نامه چنين آمده است:

     «جناب حاج سيد محمد بن حاج سيد محمود بن حاج سيد جعفر بن حاج سيد علي بن مير عيوضي بن مير حسين بن ميرمحمدتقي بن ميررمضان بن ميرجمال‌الدين بن ميرشاه مير بن مير خِضِر [خدر] بن امامزاده محمود [سيد محميد] بن محمد بن تاج‌الدين حسين بن مؤيد‌الدين عالي قطب‌العارفين عبدالله بن موسي بن شاه‌قطب‌الدين عبدالله بن محمد بن احمد بن محمد‌الاعرج بن احمد بن موسي‌المبرقع بن الامام محمد التقي (ع)[3]»

 

ت: مشابه همين شجره‌نامه، با مختصر تغييراتي توسط آقا مير احمد تقوي حدود سال 1371 (هجري قمري) در نجف‌اشرف نزد بعضي از سادات خدري دريافت گرديد. كه چنين آمده است:

 

     «حاج سيد هادي ابن حاج سيد علي ابن مير عيوضي ابن مير حسين ابن مير محمد‌تقي ابن مير‌رمضان ابن جمال‌الدين ابن مير شامير حسين ابن مير خدر ابن امامزاده محمود (سيد محميد) ابن سيد محمد [احمد] ابن سيد تاج‌الدين ابن مؤيد‌الدين قطب‌العارفين عبدالله ابن سيد موسي ابن شاه قطب‌الدين عبدالله ابن سيد محمد ابن سيد احمد ابن سيد محمد اعرج ابن سيد ابن موسي مبرقع ابن امام محمد‌تقي (ع)[4]»

 

ث: اين شجره‌نامه هم در دفتر يادداشت‌هاي خطي آقا مير علي صفدر رضا توفيقي رحمة‌الله عليه نوشته شده است:

     «امامزاده محمود (ع) معروف به سيد محميد ابن امامزاده احمد (كه در اردكان فارس مدفون است) ابن امامزاده محمد ابن قطب‌الدين عبدالله ابن امامزاده موسي‌المبرقع ابن امام محمد‌تقي (ع)[5]»

 

برخي از اسامي مشابه اين شجره‌نامه بر روي سنگ قبر امامزاده احمد پدر امامزاده محمود (سيد محميد) در اردكان فارس نقل شده و چنين آمده است:

     « ... شاهزاده احمد بن شاهزاده قطب‌الدين عبدالله بن شاهزاده محمد، ابن موسي‌المبرقع ابن امام محمد‌تقي (ع)...[6]»

ج: مشابه اين نسب‌نامه، شجره‌نامه‌اي توسط آقا سيد محمود رايگاني رحمه‌الله عليه در سال 1355 (هـ .ش) به شرح ذيل در اختيار سيد رضا توفيقي ابن مير علي محمد مقيم بهبهان، قرار گرفت:

     «امامزاده محمود (سيد محميد) ابن محمد (احمد) ابن تاج‌الدين ابن حسن ابن مؤيد‌الدين عالي قطب‌العارفين عبدالله ابن موسي ابن شاه قطب‌الدين عبدالله ابن محمد ابن احمد ابن محمد اعرج ابن احمد ابن موسي مبرقع ابن امام‌جواد (ع)»

 

ح: شجره‌نامه ديگري بدون تاريخ تحرير[7] امامزاده علي (آل‌علي) سادات و امامزاده محمود (سيد محميد) را فرزندان امامزاده احمد مدفون در اردكان فارس دانسته و آنها را با هشت واسطه و فاصله به حضرت امام الهمام امام محمد ‌الجواد ‌التقي (ع) به شرح زير منتهي و منتسب مي‌داند:

     «امامزاده علي سادات و امامزاده محمود رضا توفيق (سيد محميد): «ابن امامزاده ابواحمد عمران ملقب به قطب‌الدين عبدالله ابن امامزاده ابومحمد فخر‌الدين ملقب به ابوجعفر كه در جوار همديگر در منطقه سپيدان فارس (اردكان) مدفون هستند، ابن ابو عبدالله احمد مدفون در دامنه كوه دو برادران شاهي چنار تفرش آشتيان ابن امامزاده ابوالحسن موسي مدفون به ارص نوقان (خراسان) ابن امامزاده ابوعبدالله احمد نقيب مدفون در ارض بابلان قم ابن امامزاده ابوعلي محمد اعرج مدفون در بابلان قم ابن امامزاده ابوالمكارم احمد مدفون به ارض بابلان قم ابن امامزاده ابواحمد موسي مبرقع مدفون در بقعه چهل تن اختران قم ابن امام الهمام حضرت امام محمد الجواد‌التقي (ع)

 

خ: درباره نسب امامزاده، گذشته از آنچه در بالا ذكر شده، ورودي بناي قديم امامزاده محمود، دري دو لنگه از چوب است. كه به نقل از راوي[8] سالها پيش در زمان بازپيرايي و مرمت عمارت قديم، توسط متولي وقت،[9] از محل خود برداشته شده است. بر كتيبة بالاي دو لنگه كوچك اين در با خط برجسته علاوه بر ذكر آيه‌اي از سورة مباركه جمعه، چنين نوشته شده:

     «صاحب خير هذا الباب مزار متبركه السيد المعصوم محمود صلواه‌الله عليهم اجمعين ابن احمد ابن موسي ابن احمد ابن [ابوعلي محمد] الاعرج ابن احمد ابن احمد موسي المبرقع ابن الامام الجواد محمد التقي (ع)، وقف، هذه الباب غيب‌الله بن كربلايي شرف اصفهاني كلب آستان امامزاده واجب التعظيم في تاريخ غره ذي‌قعده سنه تسع و تسعين و تسعمائه (1002ق)»

 

د: نسب‌نامة ديگري مشابه متن كتيبه فوق مربوط به ابوالمكارم امامزاده علي
 سادات‌ (ع) موجود است كه چنين ذكر كرده است:

     « ... امامزاده سيد تاج‌الدين علي (ع) ابن امامزاده سيد فخر‌الدين احمد [اردكان فارس] ابن امامزاده [موسي] ابن امامزاده [احمد] ابن امامزاده سيد محمد مشهور به اعرج ابن امامزاده سيد فخر‌الدين احمد ملقب به قطب‌الدين عبدالله ابن امامزاده موسي المبرقع ابن امام حضرت محمد تقي الجواد عليه [وعلي] آبائه التحنيه والسلام...[10]»

 

اين نسب شريف بنا به ترتيبي كه در بند (د) آمده است تا حدودي، سنخيت داشته با اين تفاوت كه در رديف سوم (موسي) و چهارم (احمد) حذف شده است، اما بر روي سنگ جديد امامزاده محمود آنچه در بند (د) آمده بدين مضمون ذكر شده است:

     « ... امامزاده محمد محمود مشهور به سيد محميد بن ابي عبدالله احمد ابن ابي‌الحسن موسي بن ابي عبدالله احمد النقيب بن ابي علي محمد‌الاعرج بن ابي‌المكارم احمد بن ابي احمد موسي‌المبرقع بن الامام الجواد محمد‌تقي عليه و علي آباء صلوه‌الله...[11]»

 [1] . منتخب التواريخ، ص 730 چاپ پنجم، اسلاميه.

[2] . سيد محمد رضوي از سادات خدري (خِضِري) مقيم اهواز كه يكي از برادرانش به نام سيد ناجي رضوي در كشور كويت سكونت دارد و ديگري در شهر قم كه چند ساعتي نگارنده در معيت آقا مير احمد تقوي المقدم در خدمت ايشان بوديم.

[3] . سنه 1374 (هـ .ق) با استنساخ از شجره‌نامه سال 1350 (هـ .ق) توسط كاتب علي بن الحسين صالح‌الاديب الموسوي، از كتاب شجره آل رسول (نجف‌اشرف)

[4] . توسط حاج آقا مير احمد تقوي‌المقدم دريافت گرديد. 27/3/1380 هجري قمري.

[5] . دفتر خطي آقا مير علي صفدر ابن مير محمد جعفر والده عامل و عالم آقا مير احمد تقوي‌المقدم. اين دفتر بسيار قديمي با جلد چرمي رنگ قهوه‌اي تيره كه داراي اطلاعات متنوعي بويژه مرگ و مير علما و فضلا بلاد كوه گيلويه و بهبهان و تابعه است.

[6] . سنگ مزبور توسط نگارنده در سفري كه در معيت حاج آقا مير احمد تقوي المقدم در شهر اردكان داشتيم از نزديك ملاحظه و رؤيت شد.

[7] . اين شجره‌نامه توسط آقا سيد ابوالفاضل رضوي اردكاني عالمِ فاضل، مقيم شهر شيراز كه خود از احفاد امامزاده علي سادات (ع) مي‌باشد، در سال 1382 (هـ .ش) دريافت گرديد. ظاهراً اين شجره‌نامه براساس دست‌خط شيخ كريم اسلامي به نقل از بحر‌الانساب ناياب امير تيمور گورگاني استنساخ شده است. كه به علت مجهول بودن منابع مورد ترديد است.

[8] . مير خنيو ابن مير علي پناه ابن مير عليرحم از سادات رضا توفيق تيره علايي.

[9] . كربلايي مير محمد از سادات رضا توفيق تبار علايي.

[10] . اين نسب‌نامه از بيت عارف عالم سيد نظام‌الدين ابن سيد مصطفي ابن سيد محمد سعيد ساداتي به سال 1406 قمري دريافت گرديد كه به قول نوه‌اش، آن را حاجي آقا ساداتي (سيد احمد تقوي ساداتي رحمه‌الله عليه) تفهيم و تأييد كرده است.

[11] . اين سنگ قبر از جنس مرمر سفيد رگ‌دار با خط برجسته ثلث در سال 1418 (هـ .ق) توسط آقا مير احمد تقوي‌المقدم در شهر اصفهان سفارش و تهيه شده است.

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم تیر ۱۳۸۸ساعت 20:8  توسط سید کمال رضوی   |